Συντήρηση Εξοπλισμού

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε ασχολείται από το 1994 με τη συντήρηση των αντλιών, του μηχανολογικού εξοπλισμού και του φωτισμού των πρατηρίων, εξελίσσοντας συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο στη χώρα μας, αλλά έχει αναγνωριστεί από τους πελάτες της και σαν μία πολύ σημαντική εταιρία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει σε πανελλαδική εμβέλεια τη συντήρηση και επισκευή των αντλιών καυσίμων. Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται βάσει συμβάσεων, για οποιοδήποτε τύπο εξοπλισμού των πρατήριων καυσίμων. Επί πλέον, παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης, ανακατασκευής και διακίνησης μηχανημάτων πρατηρίων.

 

Στην παρούσα χρονική στιγμή έχει σύμβαση συντήρησης, με υπογεγραμμένα συμβόλαια, συνολικά για 2.400 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα  των εταιρειών:

 • ΟΜΙΛΟΥ ΕΛ.ΠΕ
 • AVIN OIL
 • CORAL ΑΕ
 • CYCLON ΑΕ
 • REVOIL AE

ενώ συντηρεί Πανελλαδικά με κλήση τα πρατήρια των εταιριών:

 • ΕΛΙΝ
 • JET OIL
 • AEGEAN
 • SILK OIL

Σε οποιοδήποτε πρατήριο χρειαστεί, εκτελούνται εργασίες στις αντλίες, στους ηλεκτρολογικούς πίνακες, στο μηχανολογικό εξοπλισμό και φωτισμό. Επίσης, γίνονται εργασίες εκτός συμβάσεως  για την ποιοτική αναβάθμιση του πρατηρίου, κατόπιν  εντολής  της εταιρείας.

Λιτρομετρήσεις

ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΙΣΕΙ

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί σε Πανελλαδικό επίπεδο περισσότερες από 15.000 λιτρομετρήσεις αντλιών υγρών καυσίμων και διανομέων υγραερίου ανά έτος.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τα εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα στο αντικείμενο αυτό συνεργεία μας, βάση των οδηγιών εργασίας που έχουμε συντάξει σχετικά.

Βασικός παράγοντας για τη λιτρομέτρηση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, η ακρίβεια των μετρήσεων και η ορθότητα της σφράγισης των αντίστοιχων σημείων.

Για την επίτευξη αυτών χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, διακριβωμένα λιτρόμετρα τύπου SERAPHIN Αμερικής, καθώς και εγκεκριμένες σφραγίδες ένδειξης μιας χρήσης.

Για όλες τις εργασίες αυτές διατηρούμε τόσο ηλεκτρονικό, όσο και έντυπο αρχείο, τα οποία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.     

Σφραγίσεις ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει απαρέγκλιτα όλα τα άρθρα των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με τη σφράγιση των μετρητών ποσότητας υγρών καυσίμου και υγραερίου κίνησης, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό ΦΕΚ 2044 Β 22-08-2013, καθώς και στην τελευταία τροποποίησή του, στις 31/07/2014.

Σε ό,τι αφορά το συγκριμένο αντικείμενο, έχουμε πραγματοποιήσει από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ περισσότερες από 600 σφραγίσεις πρατηρίων, παραδίδοντας τους αντίστοιχους τεχνικούς φακέλους.

Για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ διαθέτουμε:

 • Οδηγίες εργασίας σχετικές με το αντικείμενο
 • Πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό στα θέματα σφράγισης αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων υγραερίου και μετρητών πετρελαίου
 • Διαπιστευμένα λιτρόμετρα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους
 • Εγκεκριμένες σφραγίδες ένδειξης μια χρήσης, με μοναδιαίο αριθμό αναγραφόμενο στην κάθε μια
 • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταγραφής των εργασιών σφράγισης 
 • Στοιχεία όλων των μετρητών και αντλιών, για την κατάρτιση των τεχνικών φακέλων όπως σχέδια σφράγισης, εθνικές εγκρίσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά

 

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν κατατεθεί και λάβει την αντίστοιχη έγκριση από τη Διεύθυνση Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.