Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει, με το κλειδί στο χέρι, την Ολοκληρωμένη Λύση στην Προμήθεια του εξοπλισμού Auto Gas – LPG, καθώς και την άρτια κατασκευή της Εγκατάστασης Auto Gas.

Η κατασκευή πρατηρίου LPG από την ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε περιλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται, είτε για προσθήκη σε υπάρχον πρατήριο, είτε για κατασκευή νέου πρατηρίου εξ’ ολοκλήρου.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Χωματουργικές εργασίες φατνίου δεξαμενής και φρεατίου διανομέα
 • Δίκτυα υγραερίου
 • Ηλεκτρολογικά δίκτυα
 • Δεξαμενή
 • Νησίδα διανομέα
 • Δίκτυα αέρα
 • Δίκτυα πυρασφάλειας
 • Εξοπλισμό δεξαμενής υγραερίου
 • Πλήρωση
 • Στέγαστρο, περίφραξη
 • Πιστοποιήσεις

ΠΡΑΤΗΡΙΑ LPG

ΠΡΑΤΗΡΙΑ LPG

Οι Μηχανικοί του Ομίλου και οι Τεχνικοί μας διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για να σας προσφέρουν Ιδανική Λύση, με Αξιόπιστο και Τεχνολογικά εξελιγμένο Εξοπλισμό από μεγάλους Ευρωπαϊκούς Οίκους.

Οι Τεχνικοί μας είναι πιστοποιημένοι για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1, από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, οι δε συγκολλήσεις γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι επώνυμος, με διεθνείς προδιαγραφές (UKLPG) και δοκιμασμένος στην πράξη σε προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου το Auto Gas εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια.

Η Σχεδίαση και η Φιλοσοφία της Εγκατάστασης γίνεται με γνώμονα τη Σωστή και Απρόσκοπτη Λειτουργία του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας αφ’ ενός την Ασφάλεια της Εγκατάστασης, αφ’ ετέρου την πλέον Προσοδοφόρα και Τεχνικά Αξιόπιστη Λύση.

Η διάταξη των πνευματικών ασφαλιστικών βαλβίδων, των χειροκίνητων βανών, των ανακουφιστικών και ρυθμιστικών βαλβίδων, διασφαλίζουν την ασφαλή και συνεχή λειτουργία της εγκατάστασής σας για πολλά έτη και σε όλες τις καιρικές συνθήκες, χωρίς προβλήματα.

Οι LPG Διανομείς του Ομίλου Σπυρίδη πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ΑΤΕΧ 2014/34/EU, και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού προτύπου  EN14678-1, καθώς επίσης  πληρούν και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκή Οδηγίας MID 2014/32/EU για τα όργανα μετρήσεων, και είναι οι πλέον σύγχρονοι και κατάλληλοι για χρήση με υγραέριο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε και στο site του Ομίλου Σπυρίδη www.spyrides.gr, στην ενότητα «Ολοκληρωμένες Λύσεις», κατηγορία «Πρατήρια Υγραερίου».